ZATWIERDZAM
Pierwszy zastępca dyrektora
Mińska Fabryka Zegarków Otwarta S.A.
______________ A.M.Margaryan
"____" ______________2019 r.

 

UMOWA OFERTY PUBLICZNEJ

m. Mińsk, Republika Białoruś

«___»_____20__ г.

 

Mińska Fabryka Zegarków Otwarta Spółka Akcyjna, dalej - "Sprzedający", reprezentowana przez Zastępcę Dyrektora ds. Ogólnych Rafika Semenovicha Sarkisyana, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 16 z dnia 31.01.2019, zawiera niniejszą Umowę oferty publicznej w sieci Internet (dalej - "Umowa") z jakąkolwiek osobą fizyczną, dalej - "Kupujący".

Niniejsza Umowa zgodnie z art. 407 pkt. 2 Kodeksu cywilnego Republiki Białoruś jest Ofertą publiczną. Dokonanie płatności przez Kupującego za towary oferowane przez Sprzedającego w sposób określony w niniejszej Umowie oznacza pełną i bezwarunkową akceptację (akceptacja) warunków, zgodnie z art. 408 Kodeksu cywilnego Republiki Białoruś.

Akceptacja oferty oznacza, że Kupujący zgadza się ze wszystkimi postanowieniami niniejszej Umowy, co zgodnie z art. 404 pkt. 3 Kodeksu cywilnego Republiki Białoruś uważa się za zawarcie Umowy w formie pisemnej. Datą zawarcia umowy jest data dokonania płatności.

Osoba dokonująca akceptacji z tytułu niniejszej Umowy zostaje Kupującym, a Sprzedający i Kupujący stają się stronami Umowy kupna-sprzedaży.

 

DEFINICJA POJĘĆ:

Na potrzeby niniejszej Umowy, główne pojęcia mają następujące znaczenie:

Zamówienie- zapytanie przesłane przez Kupującego za pośrednictwem Strony internetowej sklepu internetowego o zakup i dostarczenie towaru.

Towar- mienie zgłoszone do sprzedaży w Sklepie internetowym i możliwe do utworzenia Zamówienia. 

Sklep internetowy- źródło informacji umieszczone przez Sprzedawcę w Internecie na portalu www.mwpwatches.com, które pozwala na realizację zamówienia zakupu lub wyboru i zakupu towarów bez (poza) obiektu handlowego.

Kupujący- osoba fizyczna będąca rezydentem Republiki Białoruś lub osoba fizyczna niebędąca rezydentem, lub osoba bez obywatelstwa, posiadająca zdolność prawną wystarczającą do przeprowadzenia transakcji i zamierzająca zamówić, nabyć lub zamówić, zakupić towary lub użyć towarów wyłącznie do celów osobistych, rodzinnych, domowych i innych potrzeb niezwiązanych z realizacją działalności gospodarczej.

Sprzedawca- Mińska Fabryka Zegarków Otwarta Spółka Akcyjna, UNP (białoruski numer ewidencyjny płatnika) 1000230391, z siedzibą w: Republika Białoruś, m. Mińsk, pr. Nyezavisimosti, 95. 

Oferta- publiczna oferta Sprzedającego, skierowana do każdej osoby fizycznej, dotycząca zawarcia z nim umowy kupna-sprzedaży na warunkach określonych w niniejszej Umowie. 

Akceptacja- pełna i bezwarunkowa akceptacja przez Kupującego warunków niniejszej Umowy. 

Dostawa- przekazanie Towaru Kupującemu przez Sprzedającego jednym ze sposobów wymienionych na stronach Sklepu internetowego i wybranym przez Kupującego przy składaniu Zamówienia.

1. PRZEDMIOT UMOWY

1.1. Sprzedający jest zobowiązany do przekazania Kupującemu, a Kupujący zobowiązuje się do przyjęcia i zapłacenia za towar, którego nazwa, ilość, asortyment i cena są przedstawione na stronie internetowej Sklepu internetowego Sprzedającego. 

Kupujący dokonuje wyboru towaru, składając Zamówienie na stronie Sklepu internetowego.

1.2. Strony zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać zasady równości uczestników stosunków cywilnych, korzystać ze swoich praw i obowiązków w sposób rozsądny i sumienny, bez zamiaru spowodowania szkody (straty), naruszania praw i chronionych przez prawo interesów drugiej Strony.

1.3 Zawarcie niniejszej Umowy nastąpi w drodze przystąpienia Sprzedającego do niniejszej Umowy jako całości, bez żadnych warunków, wyłączeń i zastrzeżeń.

2. WARUNKI DOSTAWY TOWARU

2.1 Dostawa Towaru jest dokonywana przez Sprzedawcę poprzez wysłanie Towaru pocztą na adres wskazany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia na Stronie internetowej Sklepu internetowego.

2.2 Przeniesienie prawa własności Towaru następuje w momencie przekazania go organizacji świadczącej usługi pocztowe w celu dostarczenia go Kupującemu, co jest potwierdzone pokwitowaniem pocztowym.

2.3 Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego w momencie przekazania go do służby pocztowej w celu dostarczenia Kupującemu, co jest potwierdzone pokwitowaniem pocztowym.

2.4. Kupujący nabywa Towar na potrzeby własne. 

2.5 Dostawa Towaru następuje w ciągu 30 dni roboczych po otrzymaniu 100 (stu) % zaliczki na rachunek bieżący Sprzedającego.

2.6. Przy zakupie Towaru w Sklepie internetowym Kupujący zachowuje wszystkie prawa zagwarantowane ustawą nr 90-З o ochronie praw konsumentów Republiki Białoruśz dnia 09.01.2002 r.

2.7 Datą wysyłki Towaru jest data jego wysyłki z magazynu Sprzedającego.

2.8 Uznaje się, że Sprzedawca wywiązał się ze swoich zobowiązań odnośnie dostarczenia Towaru od momentu przekazania Towaru służbie pocztowej w celu dostarczenia go Kupującemu.

3. ROZLICZENIE

3.1. Opłata za Towary jest dokonywana na warunkach 100% przedpłaty na konto bankowe Sprzedającego wskazane w rozdziale 10 niniejszej Umowy. Cena na Towar jest ustalona w rublach białoruskich, z podatkiem VAT w wysokości 20% i obejmuje koszty opakowania, znakowania i dostawy.

3.2. Waluta rozliczeń: 

3.2.1. dla Kupującego, który jest rezydentem Republiki Białoruś - ruble białoruskie;

3.2.2. dla Kupującego, który nie jest rezydentem Republiki Białoruś lub jest osobą bez obywatelstwa (zezwolenie na pobyt w Republice Białoruś) - dolary amerykańskie, euro lub ruble rosyjskie zgodnie z kursem walutowym Sprzedającego, ustalonym w rozdzialehttps://mwpwatches.com/ru/public-offer-contract/.

3.3. Wszelkie koszty bankowe za usługi bankowe poniesione przez bank Kupującego i bank korespondent ponosi Kupujący i są one uwzględniane przy przekazywaniu środków pieniężnych. 

Przy dokonywaniu przelewu kwota płatności zostanie powiększona o kwotę prowizji za usługi bankowe świadczone przez bank Kupującego i bank korespondenta. Jeżeli kwota otrzymana przez Sprzedawcę na koncie Sprzedawcy jest mniejsza niż kwota określona na fakturze na warunkach przedpłaty, niezależnie od przyczyny powstania takiej różnicy, Sprzedawca ma prawo nie wysyłać Towaru, dopóki ta różnica nie zostanie wyeliminowana.

3.4. Zobowiązania Kupującego do zapłaty za Towar uważa się za wypełnione z chwilą wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Sprzedającego.

4. JAKOŚĆ TOWARU I WARUNKI GWARANCJI

4.1. Sprzedawca gwarantuje jakość Towaru w okresie gwarancyjnym określonym w paszporcie Towaru, o ile warunki transportu, magazynowania i eksploatacji są prawidłowo spełnione.

4.2. Jakość sprzedawanych Towarów powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami GOST, TU, OST ustanowionymi w Republice Białoruś, a w przypadku braku odpowiednich standardów, Towary powinny być odpowiednie do celów, do których są zwykle używane.

4.3. Kupujący, który ujawnił wady towaru przy jego odbiorze lub w okresie gwarancji na Towar, zawiadomi Sprzedającego na piśmie o tych wadach.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia Sprzedawca zobowiązuje się do zastąpienia dostarczonych Towarów towarami o odpowiedniej jakości na koszt Sprzedawcy, na warunkach uzgodnionych przez Strony.

4.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady Towarów wynikające z niewłaściwego transportu, przechowywania i użytkowania Towarów przez Kupującego.

5. OPAKOWANIE TOWARU

5.1 Opakowania, w których Towary są wysyłane, powinny być zgodne z normami lub specyfikacjami technicznymi oraz zapewniać bezpieczeństwo Towarów i chronić je przed uszkodzeniem podczas transportu, jak również chronić je przed wpływami atmosferycznymi.

6. OKOLICZNOŚCI SIŁY WYŻSZEJ

6.1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli ich wykonanie stało się niemożliwe z powodu siły wyższej: klęski żywiołowe (trzęsienia ziemi, powodzie, huragany, pożary itp.), wypadki i katastrofy spowodowane przez człowieka, wojny i działania wojskowe, strajki, embarga, akty terrorystyczne itp.

6.2. Strona, dla której wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy stało się niemożliwe z powodu siły wyższej, zawiadamia o tym drugą Stronę na piśmie w terminie 5 (pięciu) dni roboczych. Niedopełnienie obowiązku terminowego powiadomienia o wystąpieniu siły wyższej pozbawia Stronę prawa do powołania się na nią jako uzasadnienie.

6.3. Fakt wystąpienia okoliczności siły wyższej potwierdza dokument Izby Przemysłowo-Handlowej lub organu państwowego miejsca wystąpienia tych okoliczności.

6.4. Jeżeli wystąpienie okoliczności siły wyższej wpłynęło na wykonanie zobowiązania w terminie określonym w Umowie, termin ten zostanie proporcjonalnie odroczony do okresu obowiązywania danej okoliczności.

Jeżeli siła wyższa trwa dłużej niż trzy (3) miesiące, każda ze Stron może jednostronnie odstąpić od Umowy poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony. W takim przypadku żadna ze Stron nie ma prawa domagać się odszkodowania za ewentualne szkody.

7. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

7.1. Wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w drodze negocjacji spory będą rozpatrywane przez Sąd Gospodarczy miasta Mińsk, Republika Białoruś. Prawem właściwym jest prawo Republiki Białoruś.

Przed złożeniemwniosku do sądu Strona przesyła drugiej Stronie pisemne roszczenie. Strona, która otrzymała roszczenie, w ciągu 15 (piętnastu) dni kalendarzowych po otrzymaniu roszczenia powiadamia drugą Stronę o wynikach rozpatrzenia roszczenia.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

8.1 W przypadku, gdy Sprzedawca sprzedaje Towar wadliwy lub niekompletny, Kupujący ma prawo zażądać od Sprzedawcy zapłaty kary (grzywny) w wysokości 0,05% wartości Towaru wadliwego, jeżeli:

- nie udowodni, że wady powstały w wyniku naruszenia przez Kupującego zasad eksploatacji, przechowywania lub warunków transportu Towarów;

- w terminie 45 dni kalendarzowych od daty złożenia stosownego wniosku nie wymieni lub nie skompletuje Towaru na własny koszt. 

8.2 We wszystkich innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, Strony ponoszą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Republiki Białoruś.

9. WARUNKI DODATKOWE

9.1. Niniejszą Umowę uważa się za zawartą po zapłaceniu przez Kupującego za Towary i pozostaje ona w mocy do czasu wypełnienia zobowiązań przez Strony.

9.2. Warunki sprzedaży Towarów oraz warunki Umowy zawierania przez Sprzedawcę i Kupującego są określane przez Sprzedawcę. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany warunków oferty, w tym metod i terminów płatności i dostawy towarów, jak również cen towarów. Wszelkie zmiany są podawane do wiadomości Kupującego poprzez umieszczenie ich na stronie Sklepu internetowego. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych przez Sprzedawcę do realizacji.

9.3 Zawierając niniejszą Umowę Kupujący potwierdza, że jest świadomy faktu, że zegarek jest technicznie złożonym produktem gospodarstwa domowego i znajduje się na Wykazie produktów nieżywnościowych odpowiedniej jakości, które nie podlegają wymianie i zwrotowi, zatwierdzonej uchwałą Rady Ministrów Republiki Białoruś z dnia 14.06.2002 r. nr 778.

9.4. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron lub na wniosek jednej ze Stron, zgodnie z procedurą ustanowioną przez obowiązujące ustawodawstwo Republiki Białoruś.

10. DANE SPRZEDAWCY

Mińska Fabryka Zegarków Otwarta S.A.
Adres: 220043, m. Mińsk, pr. Nyezavisimosti, 95
UNP 100230391, 
konto bankowe BY55BELB30120049150290226000 (ruble białoruskie)
konto bankowe BY57BELB30120049150030226000 (USD)
konto bankowe BY10BELB30120049150320226000 (euro)
konto bankowe BY56BELB30120049150160226000 (rosyjskie ruble)
w Bank BelVEB OJSC w Mińsku, BIC: BELBBY2X,
Adres banku: m. Mińsk, pr-t Pobediteley, 29
Tel. +375 17 388-79-99, +375 29 700-18-01, +375 44 725-05-20
Tel/faks: +375 17 280-05-51
e-mail: info@luch.by

Waluta Konwersja
EUR/BYN 2,2727
USD/BYN 2,0642
RUB/BYN 0,03106